top of page

konteksts

vārmes pagasts

Wheat Field

NOVIETOJUMS

Vārmes pagasts atrodas Kuldīgas novada austrumu daļā starp Saldu un Kuldīgu (23 km no Saldus un 22 km no Kuldīgas). Pagasta teritorija robežojas ar  Saldus novada Šķēdes, Jaunlutriņu un Zirņu pagastiem un Kuldīgas novada Skrundas, Snēpeles, Rumbas, Pelču un Kabiles pagastiem.

Pagasta teritorija aizņem nepilnus 150 kv.km, pārsvarā (51%) tie ir mežu masīvi un lauksaimniecības zemju teritorijas. Pagasta teritorijā ir arī vairāki purvi.

APDZĪVOTĪBA

Vārme ir vietējas nozīmes pagasta centrs, kurā ir izveidojusies izteikti monocentriska struktūra ar relatīvi augstu iedzīvotāju koncentrēšanās pakāpi pagasta centrā.

Novietojums.PNG

IEDZĪVOTĀJI

Šobrīd Vārmes pagastā ir 893 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits pagastā strauji samazinās. Pēdējo 10 gadu laikā tas ir sarucis par 17%, bet pēdējo 3 gadu laikā – par 4%. Pēdējā gada laikā gan bija vērojama negatīvās tendences sabremzēšanās.

67% no iedzīvotājiem ir darbspējas vecuma iedzīvotāji (14-65). Liela daļa aktīvi nodarbināto Vārmes iedzīvotāji ir nodarbināti ārpus Vārmes pagasta teritorijas.

Pēdējo 3 gadu laikā par 5% samazinājies darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits, par 2% līdz darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un par 1% audzis virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits.

Aptuveni pusi no iedzīvotājiem veido sievietes un pusi vīrieši, izņemot virs darbspējas vecuma grupā, kur vīrieši veido tikai 38%.

stats.PNG
Wheat Field

PAGASTA PĀRVALDE

Vārmes pagasta pārvalde ir Kuldīgas novada Domes izveidota struktūrvienība, kas nodrošina pagasta teritorijā tās iedzīvotājiem un citām personām normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 

Pagasta pārvaldes galvenās darbības funkcijas ir teritorijas sakopšana, pašvaldības īpašumu un autoceļu uzturēšana, kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves organizēšana, jauniešu un senioru kustības veicināšana. 

varme.jpg

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS

Vārmes pagastā ir labs pakalpojumu nodrošinājums: darbojas Vārmes pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde, tiek nodrošināti sociālā dienesta pakalpojumi un bāriņtiesas pakalpojumi.

Pagasta iedzīvotājiem ir pieejama Vārmes bibliotēka, Vārmes sporta halle, brīvdabas estrāde, jauniešu centrs.

dej.jpeg

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI UN SABIEDRISKĀ DZĪVE

Vārmē darbojas jauktais vokālais ansamblis Atbalss, amatierteātris Es un Tu, vidējās paaudzes deju kolektīvs DimDari, kā arī darbojas līnijdeju grupa Romance. Aktīvi sporta dzīvē iesaistās florbola komanda Vārme. Vārmes sabiedriskajā dzīvē sava vieta ir jauniešu iniciatīvu centra Čiekurs jauniešiem un Vārmes senioriem.

Sabiedriskie pasākumi pārsvarā notiek Vārmes pamatskolas zālē un sporta hallē, bet vasarās visus sabiedriskās dzīves cienītājus pulcē atpūtas parks “Aizupītes” , brīvdabas estrāde „Liepu birzs” un Vārmes muižas parks.

Ik gadu Vārmes estrādē tiek rīkotas zaļumballes, notiek gadatirgi, sporta spēles un citi tradicionāli pasākumi.

Bibliotēkai un tās rīkotajiem pasākumiem ir būtiska loma sabiedriskās dzīves organizēšanā un veicināšanā.

Veiksmīgus attīstības projektus pagastā īsteno biedrība Vārme un aktīvo iedzīvotāju kopiena Omiķu grava; dibināšanas procesā ir jauna iedzīvotāju biedrība Kur Zeme dara.

esuntu.jpg
Wheat Field

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Vārmes pagasta uzņēmēji nodrošina iedzīvotājiem plašu kritisko sadzīves pakalpojumu klāstu, t.sk.:

 • Veikali Vārpiņa un Mini Citro

 • B. Blumbergas frizētava

 • B. Altenburgas šūšanas darbnīca

 • SIA MD Vārme degvielas uzpildes stacija

 • I. Zīles ģimenes ārsta prakse

 • Saldus Zaļā aptieka

 • Automehāniķu pakalpojumi

 

Vārmē mājvietu raduši arī vairāki nelieli nišas uzņēmumi, no kuriem vairāki ir dibināti pēdējo 2 gadu laikā, t.sk.:

 • SIA Artlander – galdniecība

 • Piemājas saimniecība "Blāzmas" - dārzeņu audzēšana un pārstrāde

Vārmē viens no pamatnodarbošanās veidiem ir lauksaimniecība un šeit savu darbību attīsta vairākas spēcīgas zemnieku saimniecības, t.sk.:

 • Bētas – gaļas ražošana un piensaimniecība

 • Ezergaļi – graudkopība

 • Skaistmales – graudkopība

 • Garīši – dārzeņkopība

 • Tempeļi – graudkopība

 • Vīķi – piena lopkopība

 • Durbīši BIO – piena lopkopība, aitkopība

karte.jpg.png

APSKATES OBJEKTI UN TŪRISMS

Pagastā ir vairākas skaistas un sabiedriski nozīmīgas vietas:

 • Vārmes sv. Miķeļa ev. – luter. baznīca;

 • Vārmes muižas apbūves komplekss, kura kunga mājā kopš 1926.gada atrodas Vārmes pamatskola un kuru ieskauj parks ar senām koku sugām;

 • Brīvdabas estrāde Liepu birzs, kur vasarās notiek izklaides un kultūras pasākumi, t.sk. slavenās Vārmes zaļumballes

APSKATES OBJEKTI UN TŪRISMS

 • Omiķu grava – dolomīta atsegumi Šķēdes upes kreisajā krastā, kas no 1977.gada Latvijas aizsargājamo objektu sarakstā (iekļauta Kuldīgas novada tūrisma kartē)

 • Piemiņas birzs – piemiņas vieta uz Sibīriju izsūtītajiem vārmeniekiem;

 • Nūjošanas un pastaigu taka, izveidota 2010.gadā, realizējot ES projektu;

 • Atpūtas parks Aizupītes, izveidots 2011.gadā, realizējot ES projektu.

 

Vārmes pagastā neatrodas nozīmīgas ainaviskas vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kultūrvēsturiskie objekti vai kultūrtelpas. Vārmes tūrisma objekti un to attīstība nav īpaši iekļauta Kuldīgas novada vai Kurzemes reģiona tūrisma attīstības stratēģijās.

omiki.jpg
cels.png

CEĻU INFRASTRUKTŪRA

Pagasta administratīvajā teritorijā atrodas pašvaldības autoceļi (kopgarums 68,93 km, t.sk. grants segas 59,95 km, melnā seguma 6,89 km un bez segas ceļi 2,09 km). Pagasta teritoriju šķērso trīs valsts autoceļu posmi. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Pagasta iedzīvotājiem ir pieejams labs sabiedriskā transporta nodrošinājums. Ik dienu iespējams nokļūt uz Rīgu, Ventspili, Saldu un Kuldīgu.

bottom of page