top of page

vārmes pagasts

STIPRO Un Vājo PUŠu, IEspēju un DrauDU analīze

stiprās puses

Dzīvesvieta & infrastruktūra

 • Ērts ģeogrāfiskais novietojums starp diviem ekonomiski aktīviem novadu centriem.

 • Sakopta vide un labs sadzīves pakalpojumu klāsts.

 • Laba pamatskola, bērnudārza grupa, bibliotēka, jauniešu centrs.

 • Skolēnu autobuss.

 • Pie mums mācās kaimiņu pagastu bērni.

 • Pieejams sporta komplekss un laukums, skolas zāle.

 • Salīdzinoši labi uzturēta un pieejama ceļu infrastruktūra.

 • Salīdzinoši labs sabiedriskā transporta nodrošinājums

 • Labs interneta pārklājums.

 

Iedzīvotāju līdzdalība & sociālā iekļaušana

 • Spēcīgi pašdarbības kolektīvi un sporta komandas, draudze.

 • Aktīva kultūras dzīve un tradīcijas (zaļumballes, gadatirgus u.c.).

 • Aktīva un līdzdalīga vietējā kopiena.

 • Salīdzinoši augsta darbspējīgā vecuma iedzīvotāju proporcija.

 • Atbalsts maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem.

 

Uzņēmējdarbība

 • Spēcīgi un attīstībā ieinteresēti vietējie uzņēmēj

 

Pārvaldība

 • Laba sadarbība starp pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Papildini
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

vājās
puses

Tūrisms

 • Izteiktu tūrisma objektu un ainavu trūkums; maza tūrisma plūsma.

 • Ēdināšanas pakalpojumu trūkums.

 

Dzīvesvieta & infrastruktūra

 • Novecojusi centralizētā ūdens un kanalizācijas sistēma ciematā.

 • Nav realizētas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmas.

 • Skaidra mājokļu politika.

 • Neapzināts un pasīvs nekustamā īpašuma komercpiedāvājums pagastā.

 • Nav skaidrs vietējās infrastruktūras objektu attīstības redzējums un atbalsta stratēģija.

 

Nodarbinātība & sociālā iekļaušana

 • Zems vietējās nodarbinātības līmenis un pieejamo darba iespēju koordinācijas trūkums.

 • Zema e-pratība un e-pakalpojumu lietošana un koordinācija.

 

Finansējums

 • Līdzekļu trūkums infrastruktūras un dzīves kvalitātes uzlabošanai (decentralizēta pagasta pārvaldība).

 • Trūkst vienota pieejamo atbalsta projektu koordinācija.

Papildini
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

IESPĒJAS

 • Turpināt vietējās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, lai paaugstinātu dzīves kvalitāti un tās novērtējumu vietējo iedzīvotāju vidū (un mazinātu potenciālo iedzīvotāju aizplūšanu).

 • Piesaistīt pagastam jaunas ģimenes, kas meklē dzīvesvietu Kuldīgas vai Saldus novados.

 • Plašāk apgūt, koordinēt un popularizēt pieejamos finansiālā atbalsta mehānismus dzīves kvalitātes uzlabošanai pagastā, kā arī izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanai.

 • Veicināt attālinātā darba un uzņēmējdarbības iespējas pagastā.

 • Plašāk izmantot pašvaldības, uzņēmēju vai privātpersonu īpašumā esošās telpas/objektus, aktīvākai sabiedriskās dzīves organizēšanai un tūrisma piesaistei.

 • Izveidot spēcīgu Vārmes kultūrvēsturisko stāstu, tūrisma piesaistei un vietējās identitātes stiprināšanai.

Papildini
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

DRAUDI

 • Straujā iedzīvotāju skaita samazināšanās (kā rezultātā var tikt slēgta skola un samazināties citu kritisko pakalpojumu pieejamība).

 • Jauniešu un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšana, un senioru īpatsvara palielināšanās pagastā.

 • Pagasta zemju uzpirkšana lielo investoru vajadzībām, kas nesaskan ar pagasta vienoto attīstības vīziju.

 • Vārmes attīstības atbalsta un finansējuma trūkums/samazināšanās, decentralizētās novada pārvaldības kontekstā.

 • Mājokļu kredītu nepieejamība lauku īpašumu iegādei

Papildini
Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page